การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์

Main Article Content

กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์
อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ โดยศึกษาการเล่าเรื่องของสื่อหนังสือการ์ตูน และสื่อภาพยนตร์ และเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการเล่าเรื่องที่ปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของสื่อที่จะนำเสนอ จากการ์ตูนจำนวน 3 เรื่องคือ “The 13 Quiz Show”อย่าอ่านชะตาจะขาด” และ“ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ภาพยนตร์จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “13 เกมสยอง”ภาพยนตร์สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร์สั้น “12 Begin”  สี่แพร่ง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และการ์ตูนออนไลน์ คือ “14 เกมล่าอำมหิต” (14 Beyond)

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการเล่าเรื่องของการ์ตูน และภาพยนตร์ ของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสองสื่อ โดยสื่อที่สองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสื่อเดิมบางส่วนเพื่อให้เกิดความสมจริงและเข้ากับคุณลักษณะสื่อที่นำเสนอเรื่องเล่า โดยเฉพาะในสื่อภาพยนตร์ที่จะมีการเพิ่มความหลากหลายของลักษณะโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง ตัวละคร มุมมองการเล่าเรื่อง สัญลักษณ์พิเศษ ส่วนที่มีความแตกต่างด้านการนำเสนอคือ ฉาก ช่วงเวลาและสถานที่ในการเล่าเรื่องจะต่างไปตามช่วงยุคสมัยในการนำเสนอแต่ละสื่อ และบทสนทนา ในการ์ตูนใช้ภาษาเขียนและภาษาภาพ ในขณะที่ในภาพยนตร์ใช้ภาษาพูด

จากการเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนไปสู่สื่ออื่นๆ ของสื่อต้นทางทั้งสามเรื่องเรียงตามลำดับดังนี้ 1.การ์ตูนเรื่อง “The 13 Quiz Show” มีการขยายเรื่องราวออกไปกว้างขึ้นจากเดิมมาก 2.ภาพยนตร์เรื่อง “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” มีการเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอ 3.การ์ตูนเรื่อง “อย่าอ่านชะตาจะขาด” คงเรื่องไว้ใกล้เคียงจากเดิมมากที่สุดต่างเพียงแค่ลำดับในการเล่าเรื่อง รายละเอียดของตัวละครและสถานที่บางส่วนเท่านั้น

            การเล่าเรื่องข้ามสื่อของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ นั้น หากเป็นการเล่าจากสื่อการ์ตูนเป็นสื่อต้นทาง จะมีการขยายเรื่องราวมากขึ้นเมื่อนำไปเล่าในสื่อภาพยนตร์ ในทางกลับกัน หากสื่อต้นทางเป็นสื่อภาพยนตร์ สื่อที่สองเป็นสื่อการ์ตูนเล่มจะตัดทอนและเปลี่ยนแปลงให้กระชับและตรงจุดมากขึ้น โดยที่ส่วนที่มักจะเพิ่มหรือลดตามการปรับเปลี่ยนในการเล่าเรื่องข้ามสื่อก็คือ เรื่องของรายละเอียดตัวละคร เนื้อหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไปจนถึงมุมมองการเล่าเรื่อง 

 

Studying the storytelling of comics and films and comparing their differences in order to analyze the methods of storytelling which vary depending on the types of media. Included in this study are 3 comics which are “The 13 Quiz Show,” “YaAanChataJaKhad” (The Paper), and “RaanKhongkwanPhueKhon Tee KhunKliad (Gift shop for someone you hate) and 5 films which are “13 Beloved”, “11 Earthcore” (Short film), “12 Begin” (Short film), “4bia: Death Talisman Episode”, “The 4 Movie: RaanKhongkwanPhueKhon Tee KhunKliad Episode” and “14 Beyond” (Online comic).

The result of the study revealed that the narrative elements of comics and films by Eakasit Thairaat were similar. The second medium made some changes from the original medium to create realism and to make the storytelling compatible with the characteristics of the narrative medium, especially films which increased the diversity of plot, conflicts, characters, point of view and special symbols. The aspects which were different in the presentation were the scene, the time and the place of narration which varied according to each medium’s period of presentation and also the conversation. Comics used written language and pictures while films used spoken language.

According to the comparison, the changes made in the 3 comics for the transition to other media were as follow: 1) the comic “The 13 Quiz Show” expanded the story much wider; 2) the film “RaanKhongkwanPhueKhon Tee KhunKliad (Gift shop for someone you hate)” changed the presentation’s point of view and 3) the comic “YaAanChataJaKhad” (The Paper)” maintained the original story as much as possible and only changed the sequence of narration as well as some of the characters’ details and places.

Regarding the transmedia storytelling of Eakasit Thairaat, if the comic was the original medium, the story would be expanded when narrated through the film. On the other hand, if the original medium was the film, the second narrative medium, which was the comic book, would cut some details and edit the story to make it more precise and straight to the point. The parts which were usually added or cut according to the changes in transmedia storytelling were the details of characters, the contents of events and the point of view of the narrative.

Article Details

Section
บทความวิชาการ