เล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia : story-telling)

Main Article Content

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

Abstract

            การเล่าเรื่องข้ามสื่อ คือ เทคนิคการเล่าเรื่องที่ใช้ประโยชน์จากการแบ่งเรื่องออกเป็นส่วนย่อยๆ และผลิตเรื่องราวส่วนย่อยๆ นั้นนำเสนอผ่านช่องทางสื่อที่แตกต่างกัน โดยที่เรื่องทั้งหมดนั้นต่างก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาสมบูรณ์ในตัวมันเองหรือไม่ก็ได้ และเรื่องต่างๆ สามารถนำมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันได้โดยผ่านประสบการณ์ผ่านสื่อต่างๆ ของผู้ชมหรือผู้ใช้งานสื่อ

            การเล่าเรื่องข้ามสื่อ นักเล่าเรื่องต้อง (1) เล่า 'เรื่องเอก' (Main story) ผ่านเรื่องย่อย (Sub story) หลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน (2) โดยที่เรื่องย่อยนั้นต่างก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตัวมันเอง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน (3) ใช้เทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกัน ผ่านรูปแบบช่องทางสื่อต่างๆ กัน (4) คำนึงถึง ธรรมชาติของสื่อ พฤติกรรมผู้รับสาร กิจวัตรประจำวัน ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม (5) เรื่องต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงสัมพันธ์บูรณาการสหสัมพันธ์กันโดยเจตนาของผู้ผลิตและความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร (6) ผู้ส่งสารเพียงให้กำเนิดเรื่องหลัก และพัฒนาเรื่องนั้นต่อไปร่วมกับผู้ใช้ผู้รับสารด้วยประสบการณ์และจินตนาการของเขาเอง

            การเล่าเรื่องข้ามสื่อเป็นเครื่องมือและศิลปะในอุตสาหกรรมสื่อมวลชนยุคหลอมรวมสื่อ ที่อาศัยทั้งแนวคิดศาสตร์การเล่าเรื่อง การตลาด และ การผลิตถ่ายทำสื่ออย่างบูรณาการ

 

Transmedia Storytelling is a technique of telling a part of the whole story into small story through the different media platform, which each story could stand alone or related to another story or not. The key concept of transmedia is that audiences can collect each story into one story by their experience.

Telling the story transmedia, Storyteller must concerns of (1) tell sub story through main story (2) which each sub story could completeness and understand by the audiences. (3) Each sub story use different techniques present to different platform (4) which considered to natural and condition of different media outlet. (5) and each sub story will be connected or integrated to the main story by audiences ‘s experiences. (6) The sender (storyteller) originates of main story but the audiences generated and develop detail of each story by themselves, which belong to their perception and life experiences.

Transmedia storytelling is a craft of media professions in digital and convergence era. Concepts of transmedia are telling story, media marketing and media production which all are integrated.

Article Details

Section
บทความวิชาการ