รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Main Article Content

ชุลีพร ธานีรัตน์
พัชนี เชยจรรยา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) รูปแบบการดำเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย  2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย  3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย  และ  4) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค 

            กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้  คือ  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาและตลาดน้ำขวัญเรียม อายุ 20 – 45 ปี จำนวน 400 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต  และใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  และ  รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต  และเหตุผลที่เดินทางไปท่องเที่ยวนั้นเพื่อต้องการพักผ่อน 2) รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  และ  รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  และ  รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 4) การเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคจากสื่อมวลชนและสื่อใหม่  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

              The purposes of this research were to study 1) Thai tourist based on their lifestyles, media exposure and traveling behavior on retro market. 2) The relationships among lifestyles and media exposure on retro market of thai tourist. 3) The relationships among lifestyles and traveling behavior on retro market of thai tourist. 4) The relationships among media exposure and traveling behavior on retro market of thai tourist.

            The sample of this research consisted of thai tourist who traveled in Amphawa floatingmarket  and Kwan-Riam floatingmarket aged 20 – 45 years old. Questionnaires were used to collect survey data from 400 thai tourist. Data analysis in the research utilized Factor Analysis and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

            The results were as follows 1) Lifestyle of thai tourist were segmented into 3 groups; happiness lifestyle, religious devoting lifestyle and trendy lifestyle. Almost thai tourist were media exposured from internet and traveled for relax. 2) Happiness lifestyle, religious devoting lifestyle and trendy lifestyle had positive correlations with media exposure on retro market at significant level of 0.001. 3) Happiness lifestyle and trendy lifestyle had positive correlations with traveling behavior on retro market at significant level of 0.001. 4) Media exposure from mass media and new media had positive correlation with traveling behavior on retro market at significant level of 0.05.

Article Details

Section
บทความวิชาการ