Policies

  • นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่ประยุกต์วิชาการปัจจุบันกับพระพุทธศาสนาทั้งสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน

  • กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน

  • ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย

  • กำหนดออกวารสาร

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

- ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

- ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

- ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

  • ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย