หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย

Authors

  • ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

Abstract

บทความนี้จะทำการวิเคราะห์วิชาพระพุทธศาสนาที่พบในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์อัตราส่วนการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ส่วนที่ 2 คือการวิเคราะห์เนื้อหาและความมุ่งหมายในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และส่วนที่ 3 จะทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในทั้ง 3 ส่วนนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับการกล่าวถึงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาอัตราส่วน รวมถึงความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาในปีต่าง ๆ จะไม่นำการอ้างอิงมาประกอบเพราะได้อ้างอิงมาแล้วในบทก่อน ๆ (ในงานวิจัยเล่มสมบูรณ์) แต่ถ้าในบทก่อนไม่ได้กล่าวถึงจึงจะนำมาอ้างอิงในบทนี้สำหรับส่วนที่ไม่ได้อ้างอิงในบทนี้สามารถดูรายละเอียดของเนื้อหาในบทที่ผ่านมาได้

Downloads

Published

2022-03-07

How to Cite

ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. (2022). หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(2), 75–132. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255013

Issue

Section

Research Articles