พุทธศาสนาในเวียดนาม: พัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ

Authors

  • ศรัทธา พูลสวัสดิ์

Abstract

-

References

จำนงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2534

เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต), พระ, พระพุทธศาสนาในอาเซียน, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2531

เบราวน์, มัลคอล์ม ดับบลิว. โฉมหน้าสงครามเวียดนาม, แปลโดย ชัยวัฒน์ ยนต์เปี่ยม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา, 2510

เหงีน เกากี, สิ้นชาติ, แปลโดย พงษ์ พินิจ. กรุงเทพ: ธีระการพิมพ์, 2520

เหงียน คัก เวียน, เวียดนาม: ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545

สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมถึงปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

Buttinger, Joseph. Veitnam: A Political History. (New York: Praeger, 1968.

Chien, Kenneth K. S. Buddhism in China: A Historical Survey. New Jersey: Princeton University Press,1964.

Hammer, Ellen. Vietnam: Yesterday and Today. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966.

Jamieson, Neil L. Understanding Vietnam. Berkley: University of California Press, 1993.

Kamn, Henry. Dragon Ascending . New York: Arcade Publishing, 1996.

Kham, Nguyen Khac. An Introduction to Vietnamese Culture. Tokyo: Tokyo Press, 1967.

Murray, Hiebert. Vietnam Notebook. Hong Kong: Review Publishing Company, 1995.

Newman, Bernard. Background to Viet-nam. London: Robert Hale, 1965.

Prebish, Charles S. Buddhism: A Modern Perspective. Delhi: Sri Satguru, 1995.

Tana, Li and Reid, Anthony. Southern Vietnam under the Nguyen: Documents on the Economic History of Cochinchina (Dang Trong), 1602-1777. Singapore: Asian Economic Center, Institute of Southeast Asian Study,1993.

Taylor, Keith Weller Taylor, The Birth of Vietnam . Berkeley: University of California Press, 1983.

Kenneth, K. S. Chien. Buddhism: The Light of Asia. Woodbury: Barronis Educational Series, 1968.

Downloads

Published

2022-03-07

How to Cite

พูลสวัสดิ์ ศ. (2022). พุทธศาสนาในเวียดนาม: พัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(2), 5–27. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255006

Issue

Section

Academic Articles