แนวคิดของธรรมยุติกนิกาย : เหตุผลนิยมและมนุษยนิยม

Authors

  • ศรีสุพร ช่วงสกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

ช่วงสกุล ศ. (2019). แนวคิดของธรรมยุติกนิกาย : เหตุผลนิยมและมนุษยนิยม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(2), 54–81. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170786