พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์: บทเสวนาว่าด้วยอิทธิพลและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อพุทธศาสนา

Authors

  • ระวี ภาวิไล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มารค ตามไท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

ภาวิไล ร., & ตามไท ม. (2019). พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์: บทเสวนาว่าด้วยอิทธิพลและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(2), 9–29. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170784