ทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท

Authors

  • ลักษณ์วัต ปาละรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

ปาละรัตน์ ล. (2019). ทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), 73–79. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170780