ปฏิจจสมุปบาทในฐานะรากฐานของพุทธอภิปรัชญา

Authors

  • จินดา จันทร์แก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

จันทร์แก้ว จ. (2019). ปฏิจจสมุปบาทในฐานะรากฐานของพุทธอภิปรัชญา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), 65–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170778