จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล

Authors

  • เนื่องน้อย บุณยเนตร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

บุณยเนตร เ. (2019). จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), 7–30. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775