การประยุกต์พุทธจริยศาสตร์กับสังคมไทย

Authors

  • ปรีชา ช้างขวัญยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

ช้างขวัญยืน ป. (2019). การประยุกต์พุทธจริยศาสตร์กับสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(3), 5–21. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170762