เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทเปรียบเทียบกับปรัชญาของคานท์

Authors

  • ไพลิน เตชะวิวัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

เตชะวิวัฒนาการ ไ. (2019). เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทเปรียบเทียบกับปรัชญาของคานท์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(2), 30–42. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170758