พระสงฆ์มอญในสังคมไทย

Authors

  • สุจริตลักษณ์ ดีผดุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อรรถจินดา ดีผดุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุเอ็ด คชเสนี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

ดีผดุง ส., เกิดวิสิษฐ์ ว., ดีผดุง อ., & คชเสนี ส. (2019). พระสงฆ์มอญในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), 35–46. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170741