พุทธศาสนากับสังคมไทย

Authors

  • สุวรรณา สถาอานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประพจน์ อัศววิรุฬหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

สถาอานันท์ ส., & อัศววิรุฬหการ ป. (2019). พุทธศาสนากับสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), 20–34. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170739