มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ : ข้อเสนอจากพุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติและบทบาทของความรู้

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

พรมทา ส. (2019). มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ : ข้อเสนอจากพุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติและบทบาทของความรู้. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(2), 5–28. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170701