ทัศนะทางอภิปรัชญาในพุทธศาสนาเถรวาท

Authors

  • วิทย์ วิศทเวทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

วิศทเวทย์ ว. (2019). ทัศนะทางอภิปรัชญาในพุทธศาสนาเถรวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(1), 38–52. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170664