พุทธศาสนากับการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม

Authors

  • จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

อดิวัฒนสิทธิ์ จ. (2019). พุทธศาสนากับการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(2), 4–24. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170432