รากฐานทางปรัชญาของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงจากกรอบความคิดทางพุทธศาสนา

Authors

  • สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

เศรษฐ์บุญสร้าง ส. (2019). รากฐานทางปรัชญาของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงจากกรอบความคิดทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(3), 52–71. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170421