พัฒนมนุษย์ : ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะระหว่างอับราฮัม มาสโลว์ กับพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Authors

  • กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

ประภาพรพิพัฒน์ ก. (2019). พัฒนมนุษย์ : ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะระหว่างอับราฮัม มาสโลว์ กับพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(3), 35–51. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170420