เมตตาธรรมทำให้เกิดความเท่าเทียมกันจริงหรือเปรียบเทียบทัศนะของนิทเช่กับพระพุทธเจ้า

Authors

  • จริยา นวลนิรันดร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

นวลนิรันดร์ จ. (2019). เมตตาธรรมทำให้เกิดความเท่าเทียมกันจริงหรือเปรียบเทียบทัศนะของนิทเช่กับพระพุทธเจ้า. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(2), 36–48. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170411