เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Authors

  • พระมหาวินัย ผลเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

ผลเจริญ พ. (2019). เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(3), 6–32. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387