ความสำคัญของพระวินัยในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเถรวาท : จากสังคายนาครั้งที่ 1 ถึงธัมมนันทาสามเณรี

Authors

  • ชาญณรงค์ บุญหนุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

บุญหนุน ช. (2019). ความสำคัญของพระวินัยในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเถรวาท : จากสังคายนาครั้งที่ 1 ถึงธัมมนันทาสามเณรี. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(2), 7–30. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170378