การบวชภิกษุณีในสังคมไทย

Authors

  • ชาญณรงค์ บุญหนุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

บุญหนุน ช. (2019). การบวชภิกษุณีในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(2), 81–96. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170188