ความเห็นต่อวารสารพุทธศาสน์ศึกษา

Authors

  • พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พ. (2019). ความเห็นต่อวารสารพุทธศาสน์ศึกษา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(1), 63–88. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170184

Issue

Section

Review Articles