งานวิจัยพุทธธรรมเชิงประยุกต์

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

พรมทา ส. (2019). งานวิจัยพุทธธรรมเชิงประยุกต์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(1), 1–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170177