พระวชิรญาณกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Authors

  • พงศธร กนกศิลปธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

กนกศิลปธรรม พ. (2019). พระวชิรญาณกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 13(1), 48–76. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170170