ภาพของสตรีในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถา

Authors

  • ศรัทธา พูลสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

พูลสวัสดิ์ ศ. (2019). ภาพของสตรีในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 14(3), 38–48. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169999