จิตบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ ทัศนะของเถรวาทกับมหายาน

Authors

  • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

วุฑฺฒิกโร พ. (2019). จิตบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ ทัศนะของเถรวาทกับมหายาน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 14(3), 7–21. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169997

Issue

Section

Research Articles