ทฤษฎีว่าด้วยการอ่านพระไตรปิฏกและอรรถกถา (ฉบับทดลองนำเสนอ)

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

พรมทา ส. (2019). ทฤษฎีว่าด้วยการอ่านพระไตรปิฏกและอรรถกถา (ฉบับทดลองนำเสนอ). Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 14(3), 1–6. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169996