จริยธรรมพุทธศาสนากับจริยธรรมสากล

Authors

  • สุรพิศ ทวีศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

ทวีศักดิ์ ส. (2019). จริยธรรมพุทธศาสนากับจริยธรรมสากล. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(2), 51–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169979