บันทึการสัมมนาของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ระหว่างปี 2551-2552 เรื่อง พระพุทธศาสนากับศิลปะในสังคมไทยปัจจุบัน

Authors

  • กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

กองบรรณาธิการ ก. (2019). บันทึการสัมมนาของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ระหว่างปี 2551-2552 เรื่อง พระพุทธศาสนากับศิลปะในสังคมไทยปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(1), 86–100. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169966