บทสังเคราะห์เรื่อง พระพุทธศาสนากับระบบวรรณะ

Authors

  • อนาคาริกะ เตวิชโช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปกรณ์ สิงห์สุริยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

เตวิชโช อ., & สิงห์สุริยา ป. (2019). บทสังเคราะห์เรื่อง พระพุทธศาสนากับระบบวรรณะ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 18(1), 67–84. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169457