การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท

Authors

  • ภูวมินทร์ วาดเขียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

ผลการวิจัยพบลว่า วชิรญาณภิกษุไม่ได้ทรงประกาศแยกการทำสังฆกรรมจากคณะสงฆ์วัดมหาธาตุเหมือนกับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่พระเทวทัตประกาศแยกสังฆกรรมจากคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานและทรงปกครองอยู่ซึ่งการประกาศดัวกล่าวนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่ามีเจตนาในการทำสังฆเภทหรือไม่ และเมื่อพิจารณาต่อไปอีกว่าในระยะแรกของการสถาปนาธรรมยุตินิกาย พระสงฆ์ทั้งธรรมยุตินิกายและมหานิกายยังสามารถร่วมสังฆกรรมกันได้ ขนบธรรมเนียมที่เคร่งครัดจนไม่อาจร่วมสังฆกรรมกับพระสงฆ์มหานิกายของพระสงฆธรรมยุตินิกายนั้น เพิ่งจะปรากฏเมื่อวชิรญาณภิกษุผู้สถาปนาธรรมยุตินิกายเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ อย่างไรก็ตามพระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า พระสงฆ์ทั้งสองนิกายมีความสามัคคีกันดี จึงสรุปได้ว่าการสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุนั้น ไม่ได้เป็นการทำให้สงฆ์แตกแยกกันจึงไม่เป็นอนันตริกรรมอีกด้วย

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

วาดเขียน ภ. (2019). การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(2), 21–53. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378

Issue

Section

Research Articles