พระพุทธศาสนากับแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะตาย

Authors

  • ณัชปภา วาสิงหน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Keywords:

พระพุทธศาสนา, สิทธิที่จะตาย

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะตายในบริบทของพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่าตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์มีสิทธิที่จะตาย เพราะพระพุทธศษสนาเห็นว่ามนุษย์มีสิทธิในชีวิตของตนอีกทั้งยังเป็นผู้ที่รักและรับผิดชอบตนยิ่งกว่าผู้ใด อย่างไรก็ตามสิทธินี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงอัตวินิบาตกรรมและการุณยฆาตทุกชนิด อัตวินิบาตกรรมที่ร้องขอให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ (Assisted Suicide) และการุณยฆาตทางตรง (Active Euthanasia) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการละเมืิดสิทธิของผู้อื่น เฉพาะอัตวินิบาตกรรมชนิดที่กระทำด้วยตนเองและการุณยฆาตทางอ้อมแบบสมัครใจ (Voluntary Passive Euthanasia) เท่านั้นที่จัดเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ แนวคิดสิทธิที่จะตายภายใต้กรอบคิดของพระพุทธศาสนามีความใกล้เคียงกับแนวคิดแบบเสรีนิยม (Loberalism) อนึ่งแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะตายในพระพุทธศาสนานี้เป็นเพียงแนวคิดที่ยืนยันอำนาจของผู้กระทำเท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการตายดีหรือไม่ตามหลักการของพระพุทธศาสนา

Downloads

Published

2015-12-25

How to Cite

วาสิงหน ณ. (2015). พระพุทธศาสนากับแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะตาย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 21(3), 55–74. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162767

Issue

Section

Research Articles