สวดพระปาฏิโมกข์ 150 ข้อพอจริงหรือ

Authors

  • วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Downloads

Published

2015-12-25

How to Cite

งามจิตรเจริญ ว. (2015). สวดพระปาฏิโมกข์ 150 ข้อพอจริงหรือ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 21(3), 5–13. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162744