การบูรณาการพุทธธรรมและภูมิปัญญา ทางการเกษตรของชุมชนเกษตรอินทรีย์

Authors

  • พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศุภกฤษ เดชะนามเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิกร สุวรรณดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณธิศ สุพรเสฐียรกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

integration of Buddhist teachings, local agricultural wisdom, organic farming

Abstract

This qualitative research aimed to study the local agricultural wisdom in organic agricultural communities in Ayutthaya and Nakhon Nayok Provinces and their integration of Buddhist teachings into their way of practice. Data were collected from five to ten members in the groups of organic farmers who avoided the use of chemical fertilizer and produced organic and bio-fertilizer for their own use. There groups were from three areas in Ayutthaya Province and two areas in Nakhon Nayok Province. The data were collected through in-depth interviews and analyzed with the method of content analysis. Findings showed that the local agricultural wisdom was cultivated through learning and exchanges among organic farmers who produced bio-fertilizer. It also showed that Buddhist teachings, especially the Five Precepts and Loving-kindness, were adopted to guide their organic farming. In addition, it was found that the Sufficiency Economy Principles was integrated into the communities’ organic farming too. Recommendations are that an in-depth study should be conducted on the persons who led the cultivation of the local agricultural wisdom and a further study should be conducted on the relationship between Buddhist teaching and the Sufficiency Economy Principles in the organic farmers’ understanding

References

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๑๑๗ อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน. กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๒.

กรมการพัฒนาชุมชน. คู่มือแนวทางการบูรณาการแผนชุมชน. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, ๒๕๕๓.

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “รากแก้ว” บันทึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีที่ ๑๑๐ . กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดาวฤกษ์ จำกัด, ๒๕๔๕.

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน. สำนักนายกรัฐมนตรี,๒๕๕๕.

ชุมพูนุช ศรีจันทร์นิล. จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพื่อการเยียวยา และพัฒนาจิตใจมนุษย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔ เดือ นตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒.

ธวัช ปุณโณทก. ทิศทางหมู่บ้าน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมู่บ้าน, ๒๕๓๑.

บรรณาธิการบริหาร. โครงการรักป่าสร้างคน ๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง. จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔.

ประเวศ วะสี. กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นเข้มแข็ง. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ บริษัท ทีคิวพี จำกัด, ๒๕๒๒.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

_______. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www3.oae.go.th/rdpcc/index.php (เข้าถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐) [Online] Available from : http://www3. oae. go.th/rdpcc/index.php (Accessed on 23 December 2017).

สัมภาษณ์

สุชาติ ขาวเหลือง. สัมภาษณ์. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐.

ทองหล่อ แดงอร่าม. สัมภาษณ์. วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐.

Downloads

Published

2018-04-26

How to Cite

อคฺคเตโช พ., เดชะนามเมือง ศ., สุวรรณดี น., & สุพรเสฐียรกุล ค. (2018). การบูรณาการพุทธธรรมและภูมิปัญญา ทางการเกษตรของชุมชนเกษตรอินทรีย์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 25(1), 48–54. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160886

Issue

Section

Research Articles