พระพุทธศาสนาจะดำรงความสำคัญได้อย่างไร ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน

Authors

  • อภิชัย พันธเสน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Downloads

Published

2015-08-27

How to Cite

พันธเสน อ. (2015). พระพุทธศาสนาจะดำรงความสำคัญได้อย่างไร ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 22(2), 9–16. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156901