บทบรรณาธิการ เบญจศีลกับปาราชิก

Authors

  • บรรณาธิการ บรรณาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2015-04-28

How to Cite

บรรณาธิการ บ. (2015). บทบรรณาธิการ เบญจศีลกับปาราชิก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 22(1), 5–12. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156881