แบบการสอบอารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวพองยุบ

Authors

  • พระมหาวิชัย ยติชโย (ฤทธิ์วิรุฬห์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

The study of the Rising and Falling Insight Meditation according to the 2RC Modelis composed of 1) the Rising and Falling method of Insight Meditation (R1); 2) the Rising and Falling method of Insight Meditation report (R2); 3) the criteria for classifying natural conditions and Insight Knowledge in all 11 states of meditation (C1) and 4) guidance for meditation counseling, integrating Majjhimanikàya with Psychology (C2) through interviewing 5 Insight Meditation specialists as well as Insight Meditation instructors in meditation courses of different durations – 45, 30 and 10 days.

References

ชินสโภเถระ. ๒๕๕๕. พระธรรมจักรเทศนาฎีกา. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์ (1987)

พุทธโฆสเถระ, พระ. ๒๕๔๖. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), แปลเรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จำกัด.

สัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ, พระ. ๒๕๓๘. ปฏิจจสมุปบาททีปนี. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ, พระ.ม.ป.ป.. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๙ สมถกัมมัฏฐานทีปนี. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์.

โสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), พระ. ๒๕๔๙. มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน. แปลและเรียบเรียงโดยพระคันธสาราภิวงศ์. ตรวจชำระโดยพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ. ๙ M.A, Ph.D.). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์.

โสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), พระ. ๒๕๕๔. “วิธีกำหนดโพชฌงค์ ๗ สติสัมโพชฌงค์”. พระธรรมเทศนา. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔. แปลและเรียบเรียงโดยแม่ชีกุลลัตเถรี (เกษิณี บัณฑิตฉิมตระกูล). ตรวจชำระโดยพระพรหมโมลี ศ.พิเศษ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ. ๙, M.A., Ph.D.). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ออนป้า.

วิชัย ยติชโย (ฤทธิ์วิรูฬห์), พระมหา. ๒๕๕๖ ก. “ศึกษาพัฒนาการการสอบอารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวพองยุบ”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิชัย ยติชโย (ฤทธิ์วิรูฬห์), พระมหา. ๒๕๕๖ ข. “ศึกษาการจำแนกสภาวธรรมและสภาวญาณในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาชาวิชาพระพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิชัย ยติชโย (ฤทธิ์วิรูฬห์), พระมหา. ๒๕๕๖ ค. “ศึกษาแนวทางการให้คำปรึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาชาวิชาพระพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิชัย ยติชโย (ฤทธิ์วิรูฬห์), พระมหา. ๒๕๕๖ ง. “แบบการสอบอารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวพองยุบ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาชาวิชาพระพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สัมภาษณ์ พระปลัดชัชวาล ชินสโภ. ประธานศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร จ. นครนายก, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖.

Downloads

Published

2016-08-25

How to Cite

ยติชโย (ฤทธิ์วิรุฬห์) พ. (2016). แบบการสอบอารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวพองยุบ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 23(2), 51–84. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156861

Issue

Section

Research Articles