A Critical Study of The Socialist Thoughts in Theravada Buddhist Philosophy

Authors

  • พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

The socialthoughtsin Theravada Buddhist philosophystemed from therejection ofthe caste socialsystemwhich consists of two confl icting or opposing groups: the elite groupsoccupying the factor of productionand the lowcasted people who arewithoutthe factors of production. Thus, the Buddha built up the monk’s society to be a socialchoice andto liberate with hisway: the ordination, the Buddhist lent, the system of preceptorsorteachers, and the centralizedecclesiasticalproperty system etc. Themonk’s societyhasbecomea socialistsociety with 6 some uniqueidentities: the peacefulmethods, the fairdictatorshipor Dhammarãja, the disciplineisthemoststatute, the central ecclesiasticalproperty, the social being, andthe previoussystemin management.

References

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. ๒๕๔๓. วินัยมุข เล่ม ๒ หลักสูตรนักธรรมชั้นโท. พิมพ์ครั้งที่ ๓๑. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

คาร์ล มาร์กซ์, เฟรดริค เองเกลส์. ๑๙๗๒. แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ในสรรนิพนธ์ มาร์กซ์และเองเกลส์ เล่ม ๑. สำนักพิมพ์ประชาชนปักกิ่ง. เผยแพร่โดยชมรมหนังสือแสงตะวัน.

คาร์ล มาร์กซ์, เฟรดริค เองเกลส์. ๒๕๑๗. คำประกาศแห่งความเสมอภาค. องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.

คาร์ล มาร์กซ์. ๒๕๔๒. Das Kapital ว่าด้วยทุน เศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ เล่ม ๑. เมธี เอี่ยมวรา, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ๒๕๔๑. ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชาญ กรัสนัยบุระ. ๒๕๑๗. วัฒนาการความคิดสังคมนิยม. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.

ชาญ กรัสนัยบุระ. ๒๕๔๕. ประวัติวัฒนาการความคิดสังคมนิยม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

ทินพันธุ์ นาคะตะ. ๒๕๔๑. นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก: ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพฯ: สหายบล็อก

ที.ดับบลิว. ริสเดวิดส์. ๒๕๑๕. พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป. สมัยสิงหศิริ, แปล.กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

เทพเวที, พระ (ป.อ. ปยุตฺโต). ๒๕๓๒. พุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

ธรรมปิฎก, พระ (ป.อ. ปยุตฺโต). ๒๕๔๑. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปรีชา ช้างขวัญยืน. ๒๕๒๙. ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. ๒๕๔๐. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. . Political View of Buddhism. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรหมคุณาภรณ์, พระ (ป.อ. ปยุตฺโต). ๒๕๕๑. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๘. ธัมมิกสังคมนิยม. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ลิวอิส เอ. โคเซอร์. ๒๕๓๓. แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา. จามรี พิทักษ์วงศ์ (แปล). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิทยา ศักยาภินันท์. ๒๕๓๓. ปรัชญาคาร์ล มาร์กซ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พระ. ๒๕๔๓. พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมบัติ จันทรวงศ์และชัยวัฒน์ สถาอานันท์. ๒๕๔๖. ปรัชญาการเมือง หน่วยที่ ๘-๑๕: ปรัชญาผู้ปกครองในคัมภีร์ อรรถศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒๐. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สมภาร พรมทา.๒๕๓๙. ปรัชญาสังคมและการเมือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

สุพจน์ ด่านตระกูล. ๒๕๔๓. พุทธศาสนากับคอมมิวนิสต์. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

สุรพงษ์ ชัยนาม. ๒๕๕๓. มาร์กซ์และสังคมนิยม: ชุดแนวคิดและทฤษฎีทางสังคม. กรุงเทพฯ: ศยาม.

สุวินัย ภรณวลัย. ๒๕๒๙. ประวัติศาสตร์ขบวนการความคิดสังคมนิยมโดยสังเขป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อาร์ เอ็น แครูว์ ฮันท์. ๒๕๒๖. วิเคราะห์ลัทธิคอมมิวนิสต์. ฉันทิมา อ่องสุรักษ์ (แปล). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี). / Ang. chatuka. tika (Paāli). (Pāli Tipitaka. 1996. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.)

Engels, Frederick. 1966. Anti-Duhring (1878) Quoted in V.I. Lenin of The State and Revolution (1917) in Essential Works of Lenin. New York: Bantam Books.

Hampsher-monk, Ian. 1993. A History of Modern Political Thought: Major Political Thinkers from Hobbes to Marx. Oxford: Blackwell.

Hook, Sidney. 1936. From Hegel to Marx: Studies in the Intellectual Development of Karl Marx. New York: Columbia University Press.

Marx, Karl. 1969. The Economic & Philosophic Manuscripts of 1844. Edited & Translated by Dirk J, Struik. New York.

Marx, Karl. 1974. The Capital. Volume I, Eng: trans by Samuel Moore and Edward Aveling Moscow: Progress.

Marx, Karl.1988. “Critique of the Gotha Program” in Allen W. Wood. ed., Marx: Selections. New York: Macmillan.

Marx, Karl. and Engels, Friedrich. 1969. Selected Works Vol. 1. Moscow: Progress.

Marx, Karl. and Engels, Frederick. 1970. The German Ideology (1845-46). reprinted in Karl Marx and Frederick Engels. The German Ideology Part One. edited and with Introduction by C.J. Arthur. London: Lawrence and Wishart.

Radhakrishnan, S. 1929. Indian Philosophy. vol. 1. London: George Allen & Unwin.

Thomas, P. 1975. Hindu Religion Customsand Manners. 6th ed, Bombay: D.B. TaraporevalaSons.

Downloads

Published

2016-04-27

How to Cite

ฐิตญาโณ (ตุนิน) พ. (2016). A Critical Study of The Socialist Thoughts in Theravada Buddhist Philosophy. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 23(1), 73–97. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156712

Issue

Section

Research Articles