แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา

Main Article Content

Phraphongphinan phinpan

Abstract

-

Article Details

How to Cite
phinpan, P. . (2021). แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา. Journal of Arts Management, 5(1), 165–172. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/view/247462
Section
Review Article

References

อเนก คงขุนทด. (2559). แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 12(3), 65-79.