เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Main Article Content

Phrakuuwijarnkosol (Jeerawat Phengphring)

Abstract

-

Article Details

How to Cite
(Jeerawat Phengphring), P. (2021). เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. Journal of Arts Management, 5(1), 173–179. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/view/247461
Section
Book Review

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2557). เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น.