ตามที่วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีรูปแบบการเผยแพร่วารสาร
๒ รูปแบบคือ ๑) แบบรูปเล่ม (ISSN2586-9906) และ ๒) แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร (ISSN 2586-9914) นั้น ที่ประชุมคณะผู้จัดทำงารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสารฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติปรับเปลี่ยนการเผยแพร่วารสารเป็นเฉพาะรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร (ISSN 2586-9914) เท่านั้น โดยจะเริ่มเผยแพร่วารสารเฉพาะรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๖  (พฤษภาคม – สิงหาคม) ๒๕๖๖ เป็นต้นไป