เหยื่อจากศัลยกรรมความงามและกระบวนการเยียวยาเหยื่อในประเทศไทย

Main Article Content

ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับศัลยกรรมความงาม 2) ศึกษากระบวนการเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อการทำศัลยกรรมที่เกิดความผิดพลาด และ 3) ศึกษาแนวทางป้องกันและเยียวยาการตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมความงาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการทำศัลยกรรมความงาม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม อายุ 25 ถึง 60 ปี เป็นผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมความงามในสถานพยาบาล และผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมกับหมอกระเป๋า รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยาผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั้งหมด 10 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อจากการศัลยกรรมโดยหมอกระเป๋า เป็นกลุ่มเพศทางเลือก มีประวัติเคยทำศัลยกรรมกับหมอกระเป๋ามาตั้งแต่อายุน้อย กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่รับการศัลยกรรมจากคลินิก หรือโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ผู้เสียหายกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงที่ประกอบอาชีพทำงานออฟฟิศ พริตตี้ ซึ่งมีรายได้ปานกลางขึ้นไป ตัดสินใจทำศัลยกรรมโดยพิจารณาจากการรีวิวของผู้ที่เคยทำกับสถานพยาบาลแห่งนั้นมาประกอบกับราคา โปรโมชั่นที่สถานพยาบาลนำเสนอ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีหน่วยงานกลางที่ควบคุมการโฆษณาการทำศัลยกรรม รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงามที่มีกรอบหน้าที่ชัดเจนและนำระบบการชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด มาปรับใช้ในกรณีผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมเพื่อการเยียวยาผู้เสียหายที่รวดเร็ว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kongkapetch, A., & Inthamano, N. (2017). Legal measures to protect consumer rights: a case study of medical devices Silicone breast implants are implanted in the body, Chaloem Kanchana Academic Journal, 4(2), 276-286. (In Thai)
Thianthai, C. (2006). Project for the Growth of Thai Adolescents in the situation of social change: a case study comparing gender differences in image appearance in the image, dissatisfaction in form and image acquisition methods Shape, which adversely affects the health of Thai teenagers aged 16-19 years In Bangkok (research report), (Bangkok, Office of the Higher Education Commission and the Thailand Research Fund). (In Thai)
McCracken, G. (1989). Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. Journal of consumer research 16(12), 310-321.
Muda, M., Musa, R., and Putit, L. (2011) Celebrity Endorsement in Advertising: A Double-Edged Sword. Journal of Asian Behavioural Studies 1(3), 1-12.
Klein, N. (2007). The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Campitalism. New York: Metropolitan.
Wongsamut, N. (2017). Thai cosmetic surgery is ranked the 21st most popular world for eyelid surgery. Retrieved 26 January 2019, from https://www.bbc.com/thai/ thailand-40439947. (In Thai)
Chermpae, N. (2015). Advertising by famous people. Influencing the decision to buy scotch products of consumers in the area Bangkok. Master of Business Administration Thesis Bangkok University, Bangkok). (In Thai)
Untrongchit, N. (2013). Political Science - Education and Teaching (Graduate Study). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (In Thai)
Kongmueng, P. (2019). Remedy of crime victims. Retrieve 5 November 2019, from https: //www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640634. (In Thai)
Malakul, P. (1970). Drama about Sam Klao. (Phra Nakhon: Khurusapa Trade Organization). (In Thai)
Noilert, T. (2013) Value problems and plastic surgery of Thai teenagers. Academic Article Value problems and plastic surgery of Thai teenagers. Retrieved 25 November 2018, from http://sd-group1.blogspot.com /2013/01/53241943.html. (In Thai)
Harn-Sutthiwin, S. (2016). Claim damages from medical treatment Is a consumer lawsuit or not. Retrieved 18 December 2019. from http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637649. (In Thai)
Secretariat of the House of Representatives (2015). Public Health Service Reform: Guidelines for Improving the Efficiency of the Protection of the Victims of Public Health Service. Retrieved 30 December 2019. from http://www.parliament.go.th/library. (In Thai)
Thai PBS. (2018) OCPB Reveals Record of Surgical and Cosmetic Surgery Deformed nose - collapse - inflammation - Silicone is not standardized. Retrieved 15 December 15 2019, from http://news.thaipbs.or.th/content/6476. (In Thai)