นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพชุดลิลิตพระลอ

Authors

  • กุลนาถ ชินโคตร สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิชชุตา วุธาทิตย์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย, วรรณคดีจินตภาพ, ลิลิตพระลอ, Thai contemporary dance, folklore visual performance, Lilit Phra Lor

Abstract

บทคัดย่อ

             วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเรื่อง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ ชุดลิลิตพระลอ ของ นราพงศ์ จรัสศรี เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงและวิเคราะห์บริบททางสังคมที่เกี่ยวกับการแสดงนี้      ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่จะเป็นแนวทางการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยต่อไป  โดยการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการแสดงประกอบด้วย บทการแสดง ดนตรีและเสียงประกอบการแสดง การแต่งกาย สถานที่ทำการแสดง แสงประกอบการแสดง นักแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดง ลีลาท่าและการเคลื่อนไหว ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ของ นราพงษ์ จรัสศรี ในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย  ร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ ชุดลิลิตพระลอ อันทำให้การแสดงสำเร็จลุล่วงด้วยดี การแสดงดังกล่าวนี้ได้มีบทบาทต่อสังคมหลายด้านโดยสอดคล้องกัน ที่สำคัญคือด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยและด้านการศึกษาวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ โดยสะท้อนให้เห็นว่านาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ สามารถทำประโยชน์ให้กับการศึกษาที่เกี่ยวกับลิลิตพระลอ โดยถ่ายทอดวรรณคดีที่เป็นตัวอักษรให้ปรากฎเป็นรูปธรรม จุดประกายให้เยาวชน นักเรียน หรือนักศึกษา เกิดความสนใจและเข้าใจในเนื้อหาของวรรณคดีลิลิตพระลอ กระจ่างมากยิ่งขึ้น

Abstract

             The thesis aimed to study Lilit Phra Lor folklore visual performance in Thai contemporary dance style by Narapong Charassri to study performance pattern and analyze social context relating to this performance to acquire knowledge base to form study guidelines and create Thai contemporary dances in the future. The research was made by gathering primary and secondary data.

            The research found that the performance components comprising script, music and vocals, costume, performing venue, lighting, performers, props and Narapong Charassri’s creation process of Lilit Phra Lor folklore visual performance in Thai contemporary dance style contributed to the performance’s success and had harmonious impacts on society. The most important aspects were Thai contemporary dance and study on Lilit Phra Lor folklore. The study reflected that visual performance in Thai contemporary dance could supplement study of written literature which was Lilit Phra Lor in this study since it translated text to visual performance. And this would attract students to be interested in the literature and create clearer understanding in Lilit Phra Lor for them.

Downloads

Published

2016-07-31

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article