การประพันธ์บทสำหรับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประเภทรำเดี่ยวมาตรฐาน

Authors

  • พิมพ์วิภา บุรวัฒน์ Dhonburi Rajabhat University

Keywords:

การประพันธ์บทการแสดง, รำเดี่ยวมาตรฐาน, นาฏศิลป์สร้างสรรค์, Dramatic Composition, Thai Classical Solo Dance, Creative Dance

Abstract

บทคัดย่อ

         บทความเรื่องการประพันธ์บทสำหรับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประเภทรำเดี่ยวมาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจด้านการประพันธ์บทประกอบการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้ศึกษาแนวทางเบื้องต้นในการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้ประพันธ์บทสำหรับประกอบการแสดงรำเดี่ยวต่อไป สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกคือคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์ต้องมีความรู้และทักษะที่ดีในด้านภาษาและนาฏศิลป์ไทย ผนวกกับมีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการประพันธ์บท ได้แก่ ต้องประพันธ์ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละประเภท ซึ่งคำประพันธ์ที่นิยมใช้ในการแต่งบทร้องประกอบรำเดี่ยวคือกลอนบทละครและกลอนฉุยฉายและแม่ศรี การเลือกใช้ถ้อยคำที่สละสลวยและเหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ของตัวละคร มีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตามบทประพันธ์ต้นฉบับและมีการเรียงลำดับเนื้อหาตามกฎธรรมชาติและประเพณีนิยม มีการค้นคว้าหาข้อมูลและรู้จริงในสิ่งที่นำมาประพันธ์ถึง ซึ่งทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ประพันธ์ผนวกกับหลักการที่ดีจะสามารถสร้างสรรค์บทประพันธ์ที่ดี เพราะบทประพันธ์นั้นเป็นเครื่องกำหนดทิศทางการบรรจุท่ารำในการสร้างสรรค์รำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย จนนำไปสู่การแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานที่มีความน่าสนใจในที่สุด

 

Abstract

            The article entitle Dramatic Composition for Creative Dance in The type of Thai Classical Solo Dance purposes to be used as the course for persons interesting in dramatic composition supporting the performance of Thai classical solo dance in term of Thai dramatic art to study the preliminary course  for training to be dramatic composer supporting the performance of Thai classical solo dance. The priority is the proper qualification of the composer who must be skillful in Thai language and dramatic art including the principles of dramatic composition, i.e., the composition must be conducted under the prosodies of each type of composition where the compositions popularly applied in singing drama supporting Thai classical solo dance are dramatic poem and Chui Chai and Mae Si poem. Moreover, this requires the selection of elegant words suitable for the dignities of characters, complete and accurate matters according to the original literature, sorting the matters according to the natural protocols and traditions, researching for information, and having actual knowledge on the items belonging to the compositions. Competence and skills of the composer plus with the good principles will lead to good literature composition because such literature acts as the direction prescriber of determination of dancing postures in the creation of the Thai classical solo dance in term of Thai dancing art to extent of leading to the performance of Thai classical solo dance which is extremely attractive.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิชาการ | Academic Article