แนวคิดการผูกสำนวนกลอนซออู้เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว กรณีศึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

Authors

  • ประชากร ศรีสาคร

Keywords:

การผูกสำนวนกลอน, เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, พิชิต ชัยเสรี, Creating the Melodic Phrases, Ching Mu Long Chan Diaw, Phichit Chaiseri

Abstract

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการผูกสำนวนกลอนซออู้เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว กรณีศึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว โดยตรงจากรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี อีกทั้งยังสัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการผูกสำนวนกลอน บันทึกโน้ต ค้นคว้างานวิจัย บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่ารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้นำองค์ความรู้ที่รับการสืบทอดซออู้จากครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) มาเป็นแนวคิดการผูกสำนวนกลอนซออู้เป็นทางของตนเอง ดังปรากฏในเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว

            แนวคิดการผูกสำนวนกลอนเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ผูกสำนวนกลอนขึ้นเป็นทางไล่มือ สำหรับฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลง โดยปรากฏลีลาลักษณะทำนอง 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทำนองล่วงหน้า 2) ทำนองล้าหลัง และแนวคิดที่สำคัญของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ในการผูกสำนวนกลอนซออู้ปรากฏ 2 ประการ ดังนี้ 1) ผูกสำนวนกลอนให้มีสัมผัสในทำนอง2) ผูกสำนวนกลอนให้กลมกลืนกับทำนองหลัก การผูกสำนวนกลอนที่ดีย่อมมาจากประสบการณ์ของผู้บรรเลง โดยรู้จักสังเกต จดจำ และทดลองทำ ประสบการณ์และรสนิยมจะแสดงถึงความงามของสำนวนกลอนที่ผูกขึ้น

Abstract

             This article offers the principle of the concept of creating the melodic phrases for Saw-U in Ching Mu Long Chan Diaw: the case study of Associate Professor. Phichit Chaiseri. The researcher thoroughly performed Ching Mu Long Chan Diaw, which was conducted by Associate Professor. Phichit Chaiseri himself. And with the interviews, notes, and got on with the archives of research papers and related documents. It was interpreted that Associate Professor. Phichit Chaiseri adopted his deftness skill in Saw-U, which was acquired from Kru Luang Pairoh Siaeng Sor (Un Durayachivin), to create his own melodic phrases for Saw-U like Ching Mu Long Chan Diaw. The notion of the Ching Mu Long Chan Diaw’s Melodic Phrases by Associate Professor. Phichit Chaiseri was Thang Lai Meu (étude) to a musician's technical skills. There were 2 forms of melodic phrases, i.e. 1) Luang Naa Melodics (Anticipation) and 2) La Lung Melodies (Retardation). The core concepts in creating the melodic phrases for Saw-U by Associate Professor. Phichit Chaiseri were 1) The harmonization of melodies, 2) The harmonization to the main melody. The creating of the finest melodic phrases came from experiences of the performers, i.e. observations, perceptions and try-outs. Experiences and the affection would present the artfulness of the created melodic phrases.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article