แนวทางและวิธีการผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีสากลในบทเพลง “เกษตร-กษัตริย์” บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Authors

  • ชูวิทย์ ยุระยง
  • วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช
  • สกาวรุ้ง สายบุญมี Faculty of Education, Chulalongkorn University

Keywords:

การผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีสากล, บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, วงดนตรีร่วมสมัย, การสร้างสรรค์ทางดนตรี, Integration of Thai and Western music, Royal composition/H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, contemporary music, music creation

Abstract

บทคัดย่อ

            การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานดนตรีตะวันตกเข้ากับดนตรีไทยเริ่มเด่นชัดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์คิดค้นการแสดงละครประกอบดนตรีโดยได้รับอิทธิพลจากโอเปร่า ซึ่งเรียกวงดนตรีประเภทนี้ว่า “วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” โดยการแสดงนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและแนวคิดการบรรเลงแบบตะวันตก ซึ่งทำให้ต่อมาได้มีการผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกในรูปแบบอื่นๆ เกิดขึ้นมากมาย งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีสากลในบทเพลง “เกษตร-กษัตริย์” บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

            กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบไปด้วยการประพันธ์เบื้องต้น (ดนตรีไทย) การผสมผสานดนตรีสากล และการฝึกซ้อมและปรับความสมดุลระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แนวทางและวิธีการผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีสากลในบทเพลง “เกษตร-กษัตริย์” ประกอบด้วย การเพิ่มมิติของเสียงจากเพลงไทย การเลือกใช้เสียงเพื่อให้เกิดความกลมกลืน การเพิ่มแนวรับและการสอดทำนอง การควบคุมลักษณะเสียง และวิธีการอื่น เช่นการสอดทำนอง และการเล่นประสานแนวร้องของเพลงไทย โดยแนวคิดหลักคือการให้วงดนตรีไทยเป็นหลัก ไม่ทำลายคุณลักษณะบันไดเสียงตามหลักการของดนตรีไทย

Abstract

              The integration of Thai and Western music occurred and became more apparent in the reign of King Rama V of Thailand. At that time, the King appointed Prince Deveswongwiwat to create music with dance that was similar to Western opera and named this kind of performance Pi-pat Deuk Dam Ban. This has been renowned as a music innovation that initiated the integration of Thai and Western music. Afterwards, the integration of Thai and Western music occurred in various forms. This paper aimed to investigate the methods of integrating Thai and Western music Kaset-Kasat, the royal composition of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. The processes of integrating Thai and Western music included initial composition (Thai music), integrating Western music, rehearsing and adjusting, and creating music scores. The study found that the methods and processes of integrating Thai and Western music include using Western music to enhance Thai music, not ruining Thai characteristics by not tuning Thai musical instruments to a Western scale or tuning Western musical instruments to a Thai scale, adding more texture to original Thai music, sound selection for consonance, using doubling and countermelody,controling articulations, and using other techniques such as using countermelody and accompanying Thai vocal line.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article