การปรับปรุงท่ารำนาฏยศิลป์พื้นบ้าน: ฟ้อนสาวไหม

Authors

  • เพียงแพน สรรพศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

Keywords:

การปรับปรุงท่ารำ, ฟ้อนสาวไหม, นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ, Adjustment of a dance pattern, Fon Sao Mai, Northern Folk dance

Abstract

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงท่าฟ้อนสาวไหม ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอผลการวิจัยเป็นความเรียง

            ผลการวิจัยพบว่า ฟ้อนสาวไหมถูกประดิษฐ์ขึ้นจากลายเจิงสาวไหมซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของ
ชาวล้านนา และสร้างสรรค์กระบวนท่ามาจากการทอผ้าฝ้ายไหมอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นเชียงรายโดยพ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ มีลีลาที่อ่อนช้อยนุ่มนวลเหมาะกับสตรีชาวล้านนา มี 13 กระบวนท่า ใช้วงเท่งติงบรรเลงเพลงลาวสมเด็จประกอบการแสดง ต่อมาแม่ครูพลอยสี สรรพศรี อดีตช่างฟ้อนในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้นำฟ้อนสาวไหมมาปรับปรุงโดยนำกระบวนท่าของนาฏยศิลป์ไทยมาผสานเข้ากับสาวไหมฉบับพื้นเมือง มี 22 กระบวนท่า ใช้วงสะล้อซอซึงบรรเลงเพลงฤาษีหลงถ้ำประกอบการแสดง และต่อมาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ทำการปรับปรุงอีกครั้ง มี 18 กระบวนท่า ใช้วงสะล้อซอซึงบรรเลงเพลงซอปั่นฝ้ายประกอบการแสดง

Abstract

             This Qualitative study aimed to examine the adjustment of Fon Sao Mai’s patterns. The data collection included a document analysis and interviews. A content analysis was used to analyze the data and the data was presented in a descriptive format.

            The findings showed that the patterns of Fon Sao Mai derived from Lai Jerng Sao Mai, a matial arts of Lanna people, and adapted with local weaving in Chiang Rai province by Kru Kui Supawasit. The patterns were gentle and delicate which were suitable for Lanna ladies. There were 13 patterns, accompanie by Lao Somdej Prang song from Teng-Ting band. Later, Kru Proysee Sabpasri, a former dancer in a residence of Princess Dara Rassami, modified the existing patterns by mixing with Thai dance patterns. This revision included 22 patterns, accompanied by Ruesi Longtham song from Sa-raw Sor Seung band. Chiang Mai College of Dramatic Arts adjusted Fon Sao Mai again, which consisted of 18 patterns, accompanied by Sor Panfai song from Sa-raw Sor Seung band

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article